if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

15.12.2022

Ukraina – lahjoitukset on vapautettu arvonlisäverosta

Ukrainasta sotaa pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille lahjoitettavien tai saataville asetettavien tavaroiden maahantuonti on tilapäisesti vapautettu tuontitulleista ja arvonlisäverosta Euroopan komission päätöksellä.


Komission päätös koskee vain tavaroiden maahantuontia, ei tavaroiden kotimaista myyntiä eikä yhteisöhankintoja.

Valtion toimielimet ja Tullin hyväksymät hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöt voivat maahantuoda tiettyjä tavaroita EU:n ulkopuolelta ilman, että niistä pitää maksaa tulleja tai veroja. Järjestöt tarvitsevat tuontiin luvan Tullin lupakeskukselta. Lupa voidaan myöntää järjestöille, joiden toiminta ei ole kaupallista tai julkisen alan toimintaa. Valtion toimielimet eivät tarvitse Tullin lupaa.

Kotimaisen myynnin ja yhteisöhankintojen vapauttaminen arvonlisäverosta

Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja yhteisöhankinnat eli ostot muista EU-maista ovat tilapäisesti arvonlisäverottomia (HE 77/2022). Myös tällaisten tavaroiden luovutuksiin liittyvät palvelut ovat arvonlisäverottomia.

Arvonlisäverolain muutoksen tavoitteena on tukea Ukrainan pakolaisille annettavaa materiaalista humanitaarista apua ja poistaa samalla Euroopan komission päätöksestä ja arvonlisäverotusta koskevista säännöksistä johtuva tavaroiden kotimaisia myyntejä koskeva neutraalisuusongelma. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saadaan lainmuutoksen myötä vähentää eli kyse on nollaverokannan soveltamisesta.

Verottomuus koskee lähinnä myyntejä ja lahjoituksia yleishyödyllisille yhteisöille, eli verottomuutta sovelletaan myös oman käytön verotukseen, kun lahjoitetaan tavaroita ja palveluja mainituille yleishyödyllisille yhteisöille (yleishyödylliset yhteisöt, vrt. AVL 4, 5 ja 6 §). Lisäksi vastaavat tavaroiden yhteisöhankinnat säädettiin verottomiksi. Muutoksen odotetaan edistävän yritysten tekemiä lahjoituksia, koska yritykset eivät joudu suorittamaan lahjoituksista oman käytön veroa. 

Lisäksi verottomuuteen vaikuttaa tavaran tai palvelun käyttötarkoitus sekä ostajalle tai lahjoituksen saajalle asetetut edellytykset, joista on säädetty tarkemmin AVL 38 f§:ssä:

Myyjälle on annettava selvitys tavaran käytöstä. Ostajan on siis annettava myyjälle selvitys (AVL 209 j §) siitä, että tavarat tai palvelut on ostettu sellaiseen käyttöön, joka täyttää verottomuuden edellytykset.

Jos tavaran käyttötarkoitus muuttuu ja ostaja tai lahjoituksen saaja ottaa tavarat muuhun kuin vapautukseen oikeuttavaan käyttöön, ostajan tai lahjoituksen saajan on suoritettava tavaroista oman käytön veroa. Verokanta määräytyy AVL 84 tai 85 a §:n nojalla määräytyvän verokannan mukaisesti ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan perusteella.

Muutoksen voimassaolo

Arvonlisäverolaissa säädetty tavaroita ja palveluita koskeva verottomuus on väliaikainen. Verottomuutta sovelletaan 24.2.–31.12.2022 tapahtuvaan tavaran tai palvelun myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan, eli verottomuus tuli voimaan taannehtivasti.

Mika Olli
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari