if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

24.9.2021

Junavuorot palvelemaan urheilu- ja kulttuuritapahtumissa kävijöitä

Kymenlaakson kauppakamari esittää lausunnossaan Liikenne- ja viestintäministeriölle

Kauppakamari esittää, että Helsingistä lähtevä iltajuna kulkisi Lahden sijaan Kouvolaan asti. Kotkalaisia urheilu- ja kulttuuritapahtumissa kävijöitä palvelisi myös myöhäinen junavuoro Kotkaan.


Kymenlaakson kauppakamari antoi 24.9. lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriölle koskien ostettavaa henkilöjunaliikennettä vuosille 2022-2030.

Kauppakamari esittää lausunnossaan, että Helsingistä kello 21:35 lähtevä Z-juna jatkaisi Lahden sijasta Kouvolaan saakka. Näin se palvelisi pääkaupunkiseudun tapahtumissa vierailevia paremmin kuin nykyinen kahdeksan jälkeen lähtevä junavuoro.

Kymenlaakson junapilottihankkeen yhteydessä jäi toteuttamatta urheilu- ja kulttuuritapahtumamatkailua palveleva myöhäisillan junavuoro Kouvolasta Kotkan satamaan. Tällä hetkellä viimeinen juna Kotkan suuntaan lähtee 20:37, johon urheilu- ja kulttuuritapahtumissa vierailijat eivät ennätä. Myöhäisillan junavuoron lisääminen tukisi maakunnan sisäistä liikkumista kestävällä tavalla.

Kymenlaakson kauppakamari tukee Etelä-Savon kauppakamarin lausuntoa, jossa esitetään junavuorojen lisäämistä aamuliikenteeseen.

Aamulla Helsingistä Kouvolan kautta Savon rataa pohjoiseen kulkeva junavuoro puuttuu kokonaan. Ensimmäinen juna on Mikkelissä 10:51 ja Kuopiossa vasta puolen päivän jälkeen, mikä ei tue työmatkaliikkumista junalla. Aamuvuorolla on merkitystä myös alueen sisäisessä työmatkaliikenteessä.

Työmatkaliikenteen kannalta on kestämätöntä, mikäli maakunnista ei pääse Helsinkiin ennen aamuyhdeksää. Savosta ei liikennöidä junavuoroa, jolla pääsisi Mikkelistä Helsinkiin ennen kello yhdeksää. Vuoden 2020 loppuun asti em. aamuvuoro oli ns. velvoiteliikennettä. Aamun junavuoron puuttuminen pakottaa käyttämään työmatkaliikenteessä autoja. Esitämme tämän aamujunavuoron lisäämistä sopimukseen. 

Lausuntopyynnön taustaa

Lausuntopyynnön taustana on valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa on todettu, että valtio hankkii henkilöjunaliikenteen palveluja VR Yhtymä Oy:ltä EY:n palvelusopimusasetuksen mukaisena suorahankintana. Hankinnoilla ostettaisiin yöjunaliikennettä sekä taajamajunaliikenteen palveluja Etelä-Suomessa. Valtio ostaisi myös kaukoliikennettä ja sähköistämättömillä rataosilla kiskobussiliikennettä.

Liikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja työssäkäyntialueiden laajentamiseksi uusien paikkakuntien välille selvitetään mahdollisuuksia laajentaa henkilöjunaliikenteen tarjontaa myös uusille alueille.

Hankinnassa huomioidaan esteettömyysvaatimukset, eri liikennemuotoja yhdistävät matkaketjut sekä pyörämatkailun tarpeet.

Suomessa on pidetty tärkeänä varmistaa henkilöjunaliikenteen valtakunnallisen kokonaistarjonnan kannalta, että rataverkolla on liikennetarjontaa myös silloin, kun se ei taloudellisesti luontaisesti muodostu. 

Ostoliikenteellä mahdollistetaan julkisen palveluvelvoitteiden asettaminen VR:lle ja valtakunnallisesti korkeampi palvelutaso kuin mihin pelkät suorat lipputulot antaisivat mahdollisuuden.

Etelä-Suomen taajamajunaliikenteellä tavoitellaan kattavaa taajamajunaliikenteen palvelua Helsingin ja Tampereen sekä Lahden – Kouvolan ja Kotkan muodostamalle alueelle eri vuorokauden aikoina työmatka- ja asiointiliikkumiseen. Palveluilla on merkitystä saavutettavuuden näkökulmasta myös syöttöliikenteenä. Taajamajunaliikenteen palvelut ovat tärkeä osa Etelä-Suomen joukkoliikennejärjestelmää ja ihmisten liikkumisen mahdollisuuksia.

Muilla kaukoliikenneyhteyksillä tavoitellaan täydentäviä kaukoliikenneyhteyksiä muuten kannattamattomille yhteysväleille.

Kymenlaakson kauppakamarin lausunto LVM:n esittämiin kysymyksiin 24.9.2021:

LVM: Täydentääkö suunniteltu ostoliikenne alueenne saavutettavuutta ja palveleeko hankinta liikkumistarpeita, millä tavalla?

Kauppakamari: Helsingistä 00:10 lähtevän junan aikatauluun on suunnitelmassa esitetty tehtäväksi 5-15 minuutin aikataulumuutos nykyiseen aikatauluun verrattuna. Vastaavan kaltainen aikataulumuutos on esitetty tehtäväksi arkisin Kouvolasta Helsinkiin lähtevään ensimmäiseen aamujunaan klo 04:50. Esitetyt muutokset ovat kohtuullisen pieniä, eivätkä oletettavasti aiheuta haittaa työmatkaliikenteelle.

LVM: Tukevatko suunnitellut aikataulut matkaketjuja ja siirtymistä kestävään liikkumiseen, miten?

Kauppakamari: Esitetyt aikataulut tukevat sujuvan matkaketjun toteutumista Helsinki – Kouvola - Kotka -yhteysvälillä.

LVM: Luoko suunniteltu ostoliikennetarjonta päällekkäisyyttä alueenne muun julkisen liikenteen tarjonnan kanssa?

Kauppakamari: Ostoliikennetarjonnalla ei vaikuttaisi olevan päällekkäisyyttä Kymenlaakson muun julkisen liikenteen tarjonnan kanssa.

LVM: Onko teillä yksittäisiä perusteltuja aikataulujen muutostarpeita, millaisia?

Kauppakamari: Viimeinen kaukojuna Helsingistä Kouvolan suuntaan lähtee klo 20:19. Seuraava juna lähtee vasta 00:10 jälkeen. Palvelutaso paranisi, mikäli Helsingistä 21:35 lähtevä Z-juna jatkaisi Lahden sijasta Kouvolaan saakka.

Kymenlaakson junapilottihankkeen yhteydessä jäi toteuttamatta urheilu- ja kulttuuritapahtumamatkailua palveleva myöhäisillan junavuoro Kouvolasta Kotkan satamaan. Tällä hetkellä viimeinen juna Kotkan suuntaan lähtee 20:37, johon tapahtumavierailijat eivät ennätä. Myöhäisillan junavuoron lisääminen tukisi maakunnallista liikkuvuutta kestävällä tavalla.

Tuemme Etelä-Savon kauppakamarin lausuntoa: Työmatkaliikenteen kannalta on kestämätöntä, mikäli maakunnista ei pääse Helsinkiin ennen aamuyhdeksää.  Savon radalle ei osteta liikennettä Kuopion eteläpuolelle. Myöskään markkinaehtoisesti ei ole tarjolla vuoroa, jolla pääsisi Mikkelistä Helsinkiin ennen kello yhdeksää. Vuoden 2020 loppuun asti em. aamuvuoro oli ns. velvoiteliikennettä. Tämän vuoron puuttuminen pakottaa käyttämään työmatkaliikenteessä autoja. Esitämme tämän aamujunavuoron lisäämistä sopimukseen. 

Aamulla Helsingistä Kouvolan kautta Savon rataa pohjoiseen kulkeva junavuoro puuttuu kokonaan. Vuoron puuttumisen takia ensimmäinen juna on Mikkelissä 10:51 ja Kuopiossa vasta puolen päivän jälkeen, mikä ei tue ihmisten liikkumista junalla. Aamuvuorolla on merkitystä myös alueen sisäisessä työmatkaliikenteessä. Tuemme Etelä-Savon kauppakamarin esitystä aamuisen junavuoron lisäämisestä Helsingistä Savon rataa pohjoiseen.  

LVM: Näkemyksenne tulevista liikennetarpeista perusteluineen?

Kauppakamari: Kouvolasta Lahden, Helsingin ja Kotkan suuntien lähtevien junavuorojen lisäksi tulisi tarkastella Mikkelin ja Lappeenrannan suuntiin kulkevien junien aikatauluja. Mikkeliin pääsee vasta kello yhdeksitoista ja Lappeenrantaan kello yhdeksän jälkeen. Näihin suuntiin työmatkaliikenne tapahtuu aamuisin autoillen, mikä ei tue kestävän kehityksen mukaista periaatetta.